white-logo

Injustering samt rengöring av ventilationssystem.

Rengöring

Frisk luft inomhus är viktig för vår hälsa, ventilations system i bostäder blir försmutsade över tiden och behöver med jämna intervaller rengöras från damm och andra partiklar som över tiden fastnar i ventilationskanalerna.

När ventilationskanalerna blir försmutsade, så minskar effektiviteten i ventilationssystemet, och driftkostnaderna samt förslitning på systemet ökar. Finns det en frånluftsvärmepump installerad i systemet så kan även dess verkningsgrad minska, med en sämre besparing som följd.

När behöver en rengöring utföras?

Som en regel kan man säga att ventilations systemet behöver rengöras var femte år, oftast är det frånluftskanalerna som blir försmutsade först, då det är i dessa som luften som sugs ut ur byggnaden passerar.

Man kan enkelt se om systemet behöver rengöras, om det har samlats damm på ventilen så brukar det vara en indikation på att en rengöring kan behövas. Man kan även plocka bort ventilen och titta in i kanalen för att se hur mycket beläggning det är på kanalens insida.

Efter en rengöring av kanaler och ventilations ventiler utför vi alltid en injustering av byggnadens ventilation

Injustering.

Vid en injustering så reglerar vi om möjligt hastigheten på fläkten samt ställer in luftflödet över ventilations ventilerna. Detta för att fördela luftflödet i byggnaden så att alla utrymmen får rätt luftflöde.

Efter en utförd injustering skickas protokoll över injusteringen ut till kunden.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.